Politika managementu

POLITIKA MANAGEMENTU

Společnost STAVISERVIS spol. s r.o. vznikla v roce 1991 se záměrem realizovat i nejnáročnější stavby v oboru inženýrských, průmyslových, bytových a občanských staveb. Společnost působící především v jihočeském regionu, na Vysočině a na území hlavního města Prahy. 

Vedení společnosti má tyto priority: spokojenost zákazníků s kvalitou její produkce, omezování dopadů všech prováděných činností na životní prostředí, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vlastních pracovníků i osob spolupracujících. Cílem vedení společnosti je, aby ji její zákazníci, zaměstnanci i ostatní zainteresované strany vnímaly jako spolehlivého a odpovědného partnera. 

 V souladu s touto politikou se vedení společnosti zavazuje: 

  • trvale zlepšovat zavedený systém managementu, efektivně plánovat jeho uplatňování ve všech činnostech a pravidelně přezkoumávat jeho vhodnost
  • zajišťovat zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému managementu
  • usilovat o plnění požadavků svých zákazníků
  • zajišťovat otevřenou a vstřícnou komunikaci se zaměstnanci, se zainteresovanými stranami, osobami pracujícími pro organizaci a s veřejností, a poskytovat všem stranám pravdivé informace o bezpečnostních rizicích a dopadech svých činností na životní prostředí
  • dodržeovat právní předpisy a jiné závazné požadavky vztahující se k činnostem prováděným společností
  • znalostí rizik vyplývajících z používaných technologií a přípravou na možné mimořádné události předcházet poškozování životního prostředí, nehodám a haváriím při všech činnostech, které společnost provádí
  • pravidelně prověřovat technologické postupy prováděných činností z hlediska prevence poškození zdraví pracovníků a jejich nepříznivých dopadů na životní prostředí, trvale zlepšovat environmentální profil společnosti
  • dbát na zvyšování způsobilosti a motivace všech zaměstnanců i ostatních osob spolupracujících se společností tak, aby prováděli své pracovní činnosti v souladu s principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a s požadavky na kvalitu produktu. 

S politikou managementu jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti. Pro zaměstnance společnosti je politika managementu závazná. Politika je každoročně rozpracována do konkrétních cílů a úkolů s konkrétními termíny a odpovědnostmi. Vedení společnosti zajišťuje udržování stálé platnosti politiky managementu. 

 

V Jindřichově Hradci dne 1.11.2017